vineri, 14 septembrie 2007

Impozit sau taxa pe teren?

Autor: Av. Andreea Preotesoiu
Publicat la: 22 Iunie 2007

Orice proprietar al unui teren situat in Romania, indiferent de categoria de folosinta a acestuia, sau daca este in intravilan ori extravilan, datoreaza pentru acesta un impozit anual, in afara de situatiile in care Codul Fiscal prevede expres exceptii sau scutiri de impozit.

In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

Se considera proprietari de terenuri si acei contribuabili carora, in conditiile *Legii fondului funciar nr. 18/1991* cu modificarile si completarile ulterioare si ale *Legii nr. 1/2000* pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor *Legii fondului funciar nr. 18/1991* si ale *Legii nr. 169/1997* cu modificarile si completarile ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, dupa caz. Aceste persoane se considera a fi proprietari de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisiile locale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, chiar daca nu este emis titlul de proprietate.

In cazul in care terenul, proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, este inchiriat, concesionat sau arendat in baza unui contract de inchiriere, de concesiune ori de arendare, dupa caz, impozitul pe teren se datoreaza in continuare de catre proprietar.

Atentie! Daca insa terenurile aflate in proprietate privata fac obiectul contractelor de leasing financiar, impozitul pe teren se datoreaza de locatar pe intreaga durata a contractului. In cazul in care contractul de leasing inceteaza, altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator.

In cazul terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, care sunt concesionate, inchiriate sau date in administrare, nu se aplica impozit, ci o taxa. Aceasta reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz; se aplica in conditii similare impozitului pe teren.

Persoanele descrise in paragraful anterior, care sunt tinute sa plateasca taxa pe teren, vor anexa la declaratia fiscala, in copie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in care in act nu sunt inscrise suprafata terenului, categoria de folosinta si suprafata construita la sol a cladirilor, acolo unde sunt amplasate cladiri, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre persoana juridica care a transmis aceste date, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective.

Atat impozitul cat si taxa pe teren sunt datorate la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat terenul (comuna, oras sau municipiu), respectiv la bugetul sectorului aferent, daca e vorba de Bucuresti.

Niciun comentariu: